Ознайомтеся з публічним договором

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) Публічна оферта не вимагає її підписання сторонами, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов Публічної оферти вважається реєстрація в обліковій системі Оператора з веб-сервера.

Будь ласка, ознайомтеся з текстом публічного договору перш, ніж ви почали реєстрацію або замовлення послуг на нашому сайті:

Угода про надання послуг

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Тарифний план» - вартість щомісячного або річного обслуговування за окремі Послуги, зафіксована в прейскуранті Виконавця і опублікована на веб-сервері Виконавця.

«Обліковий запис» - сукупність індивідуальних облікових даних (унікальне ідентифікаційне ім'я (логін) і пароль), що використовуються Замовником при використанні Послуг Виконавця. Обліковий запис присвоюється Замовнику в момент його реєстрації в якості користувача Послуг.

«Прейскурант» – документ, опублікований на веб-сервері Виконавця, що містить повний перелік Послуг, надання яких можливо за Договором, а також їх вартість.

«Замовлення на Послуги» (Замовлення або Послуга) – документ, який визначає: технічні характеристики Послуг, перелік та вартість Послуг, який складається та підписується Сторонами для кожного Замовлення окремо у вигляді Додаткових угод №1…№ n. до Договору.

«Інтернет» – сукупність різних телематичних служб і служб даних, яка базується на взаємоз'єднанні мереж зв'язку і побудована на основі стандартів, які отримали назву протоколу TCP / IP.

«Послуги» або «Послуга» – послуги, що надаються Виконавцем Замовнику на умовах відповідно до положень Договору та Замовлення на Послуги.

«Особистий кабінет Замовника» – спеціальний розділ на веб-серверах Замовника, до якого Замовник має доступ завдяки Обліковому запису, і в якому містяться доступні Замовнику можливості на замовлення Послуг, управлінню Послугами, контролю за станом Послуг.

«Функція автоматичного подовження» - функція, яка дозволяє автоматично подовжувати послуги, надані Виконавцем Замовнику, цю функцію можливо ввімкнути або вимкнути в Особистому кабінеті Замовника біля кожної Послуги, що надається Замовнику. «Віртуальний виділений сервер» - інноваційна технологія, що дозволяє в рамках одного фізичного сервера запускати безліч віртуальних серверів, що і є основою технології VPS хостингу (VDS хостингу).

«Реєстрація доменного імені» - процес внесення до реєстру запису про нове доменне ім’я, та закріплення його за фізичною або юридичною особою – власником домену.

«Віртуальний хостинг» - послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення інформації на сервері, що постійно знаходиться у мережі Інтернет.

«Віртуальний виділений сервер» - інноваційна технологія, що дозволяє в рамках одного фізичного сервера запускати безліч віртуальних серверів, що і є основою технології VPS хостингу (VDS хостингу).

«Фізичний виділений сервер» - надання в оренду обладнання, яке належить Виконавцю і яке налаштоване для задоволення технічних вимог Замовника (зберігання, обробка, передача інформації).

«Colocation» – це розміщення обладнання Замовника у Дата-центрі Виконавця.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець надає Замовнику в рамках цього Договору наступні Послуги (прайс вартості послуг зазначено у Додатку №1 до цього Договору):

  • Віртуальний хостинг (Shared Hosting)
  • Реєстрація доменних імен Замовника;
  • Оренда віртуальних виділених серверів (VPS / VDS);
  • Оренда фізичний виділених серверів (Dedicated Server);
  • Розміщення серверів та обладнання Замовника у ЦОД (Colocation);
  • Оренда програмного забезпечення власного або сторонніх виробників;
  • Послуги адміністрування серверів або обладнання Замовника;
  • Надання сховищ для зберігання архівів і файлів Замовника (FTP-backup).
  • Послуги надання SSL-сертифікатів.

1.2. Замовник замовляє Послуги у межах цього Договору на веб-серверах Виконавця. Оформлення заявки на послугу завжди проводиться Замовником самостійно, в автоматичному режимі. При оформленні заявки Замовник завжди сповіщається про вартість Послуг, тарифних планів і порядку надання послуги, при цьому без згоди Замовника з вищезазначеною інформацією оформлення Послуги неможливо.

1.3. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, а також їх типи Замовник визначає самостійно шляхом оплати відповідних Замовлень Виконавцю.

1.4. На умовах та в порядку, передбачених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується приймати Послуги, та сплачувати належні за Договором та Замовленнями на Послуги платежі.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Отримувати послуги у порядку та на умовах, що визначені даним Договором та додатками до нього.

2.1.2. Отримувати від Виконавця інформацію про послуги та умови їх надання.

2.1.3. Замовляти послуги та вчиняти інші дії, передбачені п. 1.2. Договору, у порядку, визначеному Договором.

2.1.4. Отримувати рахунки-фактури (далі за текстом Договору – рахунки) та акти приймання-передачі наданих послуг (далі за текстом Договору – Акти) від Виконавця.

2.1.5. Припинити дію Договору у порядку та умовах, що визначені Договором.

2.1.6. Замовник має інші права, передбачені чинним законодавством.

2.2. Замовник зобов’язаний:

2.2.1. Сплачувати вартість послуг, на підставі виставлених Виконавцем рахунків у порядку та строки, передбачені Договором.

2.2.2. Не вчиняти дій, що суперечать нормам чинного законодавства України.

2.2.3. Самостійно вживати всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності інформації.Самостійно вживати всіх необхідних заходів для резервування та збереження даних.

2.2.4. Призначати авторизованих осіб, що мають право подавати Запити та надавати їх перелік у формі, що наведена в Додатку № 2 даного Договору. У разі виникнення змін у затвердженому переліку авторизованих осіб, Замовник складає новий перелік, за встановленою формою, та, за 3 (три) робочих дні до зміни інформації в такому перелік, надає оновлений перелік авторизованих осіб зі вказанням дати набуття таким переліком чинності. З моменту набуття новим переліком чинності, старий перелік втрачає чинність автоматично.

2.2.5. Негайно повідомляти Виконавця про виникнення незапланованих перерв у наданні послуг Порядок та форма направлення такого повідомлення здійснюється у порядку, передбаченому п. 3.1. Договору.

2.2.6. Дотримуватись Правил надання та одержання послуг, а саме:

2.2.6.1. не здійснювати дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі до послуг інших користувачів послуг, а також не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, які доступні через мережу Інтернет;

2.2.6.2. не публікувати та не передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, що має ознаки вірусу;

2.2.6.3. не замовляти, не розсилати та не пропонувати розсилання спаму, у тому числі з рекламною метою.

2.2.7. Інформувати Виконавця про зміну реквізитів чи будь-якої іншої інформації, що може вплинути на належне виконання умов даного Договору, протягом 5 (п’яти) календарних днів, з моменту виникнення таких змін.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. На своєчасну оплату послуг згідно з умовами цього Договору.

2.3.2. Призупинити надання послуг у випадку порушення Замовником умов даного Договору, в тому числі умов що стосуються порядку та строків оплати послуг більше ніж на 1 (один) календарний день.

2.3.2.1. У разі прострочення Замовником оплати за послуги більш ніж на 14 (чотирнадцять) календарних днів, Виконавець має право, без застосування до нього будь-яких санкцій, здійснити форматування (видалення) всіх даних, що знаходяться у віртуальному середовищі на обладнанні Виконавця.

2.3.3. Призупинити надання послуг повністю або частково, а також припинити даний Договір в односторонньому порядку у наступних випадках:

2.3.3.1. у випадку, передбаченому п.2.3.2. та п. 2.3.2.1. Договору;

2.3.3.2. порушення Замовником вимог даного Договору;

2.3.3.3. порушення Замовником вимог чинного законодавства України;

2.3.3.4. виявленні навмисних дій Замовника, які заважають нормальному функціонуванню мережі Виконавця;

2.3.4. Відмовити у задоволені Запиту, який направлений з порушенням умов п. 3.1. Договору. Якщо Запит був направлений не авторизованою особою Замовника, Виконавець невідкладно повідомляє про такий випадок Замовника у порядку, визначеному цим Договором.

2.3.5. Виконавець має інші права, передбачені чинним законодавством.

2.4. Виконавець зобов’язаний:

2.4.1. Направляти Замовнику документи, необхідні для виконання зобов’язань за цим Договором.

2.4.2. Інформувати Замовника про зміну реквізитів чи будь-якої іншої інформації, що може вплинути на належне виконання умов даного Договору, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення таких змін.

2.4.3. Надавати послуги відповідно до умов даного Договору та додатків до нього.

2.4.4. Надсилати Замовнику рахунки та Акти у відповідності до умов даного Договору.

2.4.5. Належно виконувати інші умови даного Договору.

3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Замовлення послуг, зміна обсягу послуг, припинення надання послуг, здійснюється шляхом направлення Запиту авторизованою особою, яка назначена в п. 2.2.4. даного Договору. Запит направляється у технічну підтримку із Особистого кабінету Замовника.

У Запиті вказується наступна інформація:

3.1.1. П.І.П., посада та контактні дані особи (телефон), яка направила Запит;

3.1.2. дата підключення, відключення, зміни послуги із зазначенням її назви;

3.2. Після оплати вартості послуги Замовник повинен оформити запит на активацію послуги у службу технічної підтримки з Особистого кабінету. Виконавець в автоматичному режимі активує послуги або зміни до VPS/VDS, та протягом 48 годин активує послуги або зміни до виділеного серверу, з моменту отримання запиту на активацію послуги , здійснює підключення, відключення, зміну параметрів послуг, що зазначені в Додатку №1 до даного Договору. Датою підключення, відключення, зміни параметрів послуг вважається дата, зазначена у відповідному Запиті.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ, ВАРТІСТЬ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Після здійснення Замовником дій, передбачених п. 3.1. Договору, Виконавець перевіряє відповідність Запиту передбаченим вимогам та, у разі якщо вимоги до направлення Запиту виконані – Виконавець вчиняє одну з перелічених нижче дій:

4.1.1.надсилає Замовнику рахунок на оплату послуг (їх зміну), передбачених відповідним Запитом;

4.1.2.виконує дії, передбачені Запитом Замовника, у випадку, якщо оплата за таким Запитом не потребується.

4.2. Замовник зобов’язується, у випадку отримання відповідного рахунку, здійснити оплату послуг, протягом 2 (двох) робочих днів. У випадку, якщо протягом цього строку Замовник не здійснив дій щодо оплати виставленого рахунку, рахунок вважається анульованим, а його оплата не є підставою для здійснення Виконавцем дій, передбачених відповідним Запитом.

4.3. Оплата послуг, передбачених відповідним Запитом, здійснюється Замовником у формі 100% (стовідсоткової) передоплати їх вартості на підставі виставленого рахунку.

4.4. Вартість та перелік послуг, визначених у додатку № 1 може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку. У випадку зміни вартості послуг, нова вартість послуг вступає в дію після закінчення терміну оплати діючої послуги.

4.5. Сторони погодили, що у разі незгоди Замовника з новою вартістю послуг, Замовник може ініціювати дострокове припинення Договору, шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу Виконавця (пп. 1 п. 5.4. Договору «фінансові питання»).

4.6. У випадку зміни переліку та/або обсягу послуг протягом місяця, в якому надавалися послуги, обсяг плати за послуги визначається як середньозважена (пропорційна часу, протягом якого надавався певний обсяг послуг) величина.

4.7. До 10 (десятого) числа місяця, наступного звітним (місяць, в якому надавались послуги), Виконавець надсилає Замовнику підписаний із своєї сторони Акт. Замовник зобов’язується, у випадку відсутності мотивованих заперечень, стосовно наданих послуг, протягом 5 (п’яти) робочих днів, підписати Акт та направити один його екземпляр Виконавцю. У випадку наявності заперечень, Замовник зобов’язується скласти акт регулювання розбіжностей із зазначенням причини, за яких Акт не може бути підписаний, та направити акт регулювання розбіжностей протягом часу, визначеного для відправки Акту. Якщо в означений час Замовник не надав Акту або акту врегулювання розбіжностей, послуги вважаються наданими, а Акт, підписаний Виконавцем, прирівнюється до Акту, підписаного обома Сторонами.

4.8. Розрахунки за даним Договором здійснюються виключно в національній валюті України – гривні, безготівковим способом, платіжним дорученням на поточний рахунок Виконавця.

4.9. У разі припинення строку дії даного Договору, Сторони здійснюють розрахунки за надані Послуги протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту припинення дії даного Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець несе відповідальність:

5.1.1. за неналежне надання послуг у відповідності до умов даного Договору;

5.1.2. за прострочення строків надання послуг.

5.2. Виконавець не несе відповідальності:

5.2.1. за будь-які збитки або шкоду, завдану Замовнику або третім особам з причин, що не залежали від Виконавця та внаслідок використання послуг, не за призначенням;

5.2.2. за зміст та достовірність будь-якої інформації, що належить Замовнику, яку Замовник передає або приймає за допомогою послуг;

5.2.3. за неодержаний прибуток та упущену вигоду Замовника, незалежно від наявності вини Виконавця;

5.2.4. за якість каналів електрозв’язку та мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ Замовника до послуг.

5.2.5. Виконавець не несе відповідальність за збиток або шкоду, що нанесений Замовнику третіми особами в результаті споживання Послуг, які надаються Виконавцем; - за будь-які пошкодження, які були нанесені Замовнику в результаті використання мережі Інтернет, у тому числі втрату даних у результаті затримок, відсутності доставки, помилкової адресації або переривання Послуг, які виникли як результат користування мережею Інтернет або внаслідок помилок Замовника;

5.2.6. Виконавець ніяким чином не контролює та не відповідає за зміст і якість інформації, що передається Замовником через мережу Інтернет і яка розміщена на сервері Замовником; будь-яку інформацію, отриману через мережу Інтернет, Замовник використовує на власний ризик.

5.2.7. Виконавець не відповідає за точність і якість інформації, що була отримана за допомогою наданих їм Послуг;

5.2.8. .Виконавець не несе відповідальність за неможливість надання Послуг внаслідок збоїв у роботі технічного обладнання (серверів, мереж тощо), які не належать Виконавцю, але пов'язаних з наданням Послуги у межах цього Договору, за збої в мережі передачі даних і / або лініях зв'язку, з використанням яких надається Послуга, а також інших збоїв, що не залежать від Виконавця і є наслідком дій та / або бездіяльності третіх осіб, в тому числі внаслідок обставин дій непереборної сили, а також за випадки неможливості надання Послуг у зв'язку з плановими або аварійними роботами, виробленими Виконавцем.

5.2.9. Виконавець не несе відповідальність за відсутність доступу, погану якість і тривалий час відповіді окремих вузлів або ресурсів глобальної мережі Інтернет, які адмініструються третіми сторонами. Випадки такої відсутності доступу не є перервами в наданні Послуг з Договору.

5.2.10. Претензії Замовника по Послугах, що надаються, приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово і в строк не пізніше за 5-ть календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Первинна інформація прямує за допомогою електронної пошти, оригінал документа протягом того ж дня підлягає відправці рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін розгляду претензій Замовника складає не більш за один місяць з момента належного повідомлення.

5.2.11. Для вирішення технічних і юридичних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації та експертів.

5.2.12. - Замовник самостійно відповідає за зміст та правомірність розповсюджуваної інформації;

5.2.13. Замовник самостійно відповідає за шкоду, збиток, заподіяний у процесі використання ним Послуги юридичним/фізичним особам або їхньому майну. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за дії Замовника.

5.2.14. Замовник самостійно відповідає за резервування та збереження даних.

5.3. Замовник несе відповідальність:

5.3.1. за порушення чинного законодавства, в тому числі, в рамках використання послуг;

5.3.2. за зміст власної інформації;

5.3.3. за недотримання строків та термінів оплати послуг.

5.4. Припинення Договору (в тому числі дострокове) не звільняє Сторін від:

5.4.1. обов’язку проведення взаєморозрахунків та сплати заборгованості;

5.4.2. відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

5.4. Відповідальні представники Виконавця:

Компетенція Телефон Е-mail адреси
1. Фінансові питання
Безкоштовна лінія
0 800 21-05-05
Київ 044 593-74-78
Миколаїв 0512 76-68-78
Одеса 048 737-47-28
Київстар 098 021-05-05
client@rx-name.ua
2. Технічні питання
Безкоштовна лінія
0 800 21-05-05
Київ 044 593-74-78
Миколаїв 0512 76-68-78
Одеса 048 737-47-28
Київстар 098 021-05-05
Запит подається з Особистого кабінету Замовника.

5.5. Відповідальні представники Замовника:

Компетенція Телефон Е-mail адреси
1. Фінансові питання
2. Технічні питання

6. ВИМОГИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Замовник зобов'язаний самостійно стежити за захищеністю і актуальністю програмного забезпечення (далі – ПЗ), що використовується в віртуальних машинах, своєчасно проводити оновлення версій ПЗ або вносити зміни в конфігурації відповідно до вказівок і вимог, які публікуються розробниками ПЗ та/або службами безпеки мережі Інтернет.

6.2. Замовник зобов'язаний припиняти випадки несанкціонованого доступу до використовуваних програмних засобів і не допускати використання своїх або тих, що надаються Виконавцем, ресурсів для спроб несанкціонованого доступу до інших ресурсів мережі Інтернет. Зокрема, Замовник зобов’язується не допускати на своїх віртуальних машинах наступних ситуацій:

6.2.1. з віртуальної машини, засобами електронної пошти, відправляються повідомлення з електронних адрес, які не належать до мережі Замовника;

6.2.2. програмне забезпечення віртуальної машини використовує паролі, що встановлюються за замовчуванням;

6.2.3. з віртуальної машини виходять пакети з невірною адресою джерела (IP source address);

6.2.4. з віртуальної машини виходять пакети служби доменних імен (DNS) з навмисно спотвореними даними;

6.2.5. на віртуальній машині присутні шкідливі програми;

6.2.6. на віртуальній машині присутні та/або працюють програми, спеціально призначені для здійснення несанкціонованого доступу до інформації.

6.3. З метою перевірки дотримання вимог безпеки, Виконавець залишає за собою право періодично проводити зовнішнє сканування (без доступу всередину віртуальних машин) сервісів і серверів, виділених Замовнику за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення при умові не нанесення шкоди інформації, що міститься на ньому. Виконавець зобов'язаний повідомляти Замовника про виявлену, в процесі таких перевірок, вразливість сервісів і серверів, а Замовник зобов'язаний вживати заходів до їх усунення.

6.4. У разі виявлення грубих порушень вимог щодо захисту інформації, що створюють загрозу для функціонування інших (які не належать Замовнику) ресурсів локальної або глобальної комп'ютерної мережі, Виконавець має право перервати виконання віртуальних машин, які порушують вимоги безпеки.

6.5. Виконавець, зберігаючи за собою всі права за Договором, має право негайно припинити надання Послуг у випадках:

6.5.1. якщо, на підставі обґрунтованої думки Виконавця, користування Замовником Послугами може завдати шкоди Виконавцю та/або викликати збій технічних і програмних засобів Виконавця і третіх осіб;

6.5.2. вчиненні Замовником дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати, поширювати будь-яким способом, а також в будь-якому вигляді використовувати отримане за допомогою Послуг програмне забезпечення та/або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами , без згоди власника авторських прав;

6.5.3. вчиненні Замовником дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, поширювати будь-яким способом будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке містить в собі віруси або інші шкідливі компоненти;

6.5.4. вчиненні Замовником дій, спрямованих на надсилання рекламної інформації (спам) без згоди адресата при наявності письмових заяв від одержувачів такої інформації на ім'я Виконавця з обґрунтованими претензіями до Замовника. При цьому поняття «Спам» визначається загальновідомими «правилами користування мережею» розміщеними в мережі Інтернет і є звичаєм ділового обороту;

6.5.5. опублікування або поширення Замовником будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі коди, що за своєю дією тотожні діям комп'ютерних вірусів або інших компонентів, прирівняних до них;

6.5.6. рекламування, зберігання і поширення послуг, товарів, інших матеріалів, поширення яких обмежено або заборонено чинним законодавством;

6.5.7. фальсифікування своєї IP-адреси, а також адрес, що використовуються в інших мережевих протоколах, при передачі даних через мережу Інтернет;

6.5.8. здійснення дій, спрямованих на порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать Замовнику;

6.5.9. дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу мережі Інтернет (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікацію програмного забезпечення або даних що не належать Замовнику, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або даних або адміністраторами даного інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від того, який передбачався власником ресурсу;

6.5.10 дії з передачі комп'ютерам або обладнанню третіх осіб безглуздої або непотрібної інформації, що створює зайве (паразитне) навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів;

6.5.11. здійснення дій по скануванню вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж, уразливості безпеки, перелік відкритих портів і т. д., без явної згоди власника ресурсу, що перевіряється;

6.5.12. здійснення інших дій, не передбачених Договором та/або Угодою, але які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси третіх осіб.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформаційних вузлів, що створюються і підтримуються Замовником, і не здійснює будь-якої попередньої цензури. У разі очевидного порушення законодавства, надання Послуг може бути призупинено без попередження про таке зупинення. При цьому Виконавець має право, при необхідності, контролювати зміст інформаційних ресурсів Замовника (без доступу всередину інфраструктури Замовника).

6.7. Виконавець вправі забезпечувати автоматичну фільтрацію трафіку з метою блокування відправки трафіку з підробленими IP та MAC-адресами.

6.8. Виконавець не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Замовника, скоєних з використанням Послуг, що надаються Виконавцем.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникли в результаті виконання Договору, Сторони розв’язують шляхом переговорів.

7.2. В разі неможливості досягнення згоди між Сторонами, спір передається на вирішення до суду у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.3. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання суперечок шляхом пред'явлення претензій у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України.

7.4. Всі базові правила реєстрації доменів та зміни реєстратора доменів регулюються правилами Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN). Умови, що застосовуються до реєстраторів доменів, викладені в базових угодах ICANN (http://www.icann.org/registrars/agreements.html).

7.5. Усі суперечки з реєстрації та прав володіння доменів регулюються ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) (http://www.icann.org/udrp/udrp.htm).

7.6. Порядок супроводу доменного імені .UA у випадку, коли воно не обслуговується реєстратором регулюються правилами Адміністратора публічних доменів .UA за посиланням https://hostmaster.ua/services/

7.7. Регламент публічних доменів .UA доступний за посиланням https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua, регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня в доменах kyiv.ua та kiev.ua - за посиланням https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua, регламент домену .UA - за посиланням https://hostmaster.ua/policy/ua, регламент публічного інтернет-сервісу RDS - за посиланням https://hostmaster.ua/services/.

7.8. Адміністратор та Оператор Реєстру доменів .UA не несе відповідальності щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.

7.9. Політика вирішення спорів про доменні імена (.UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Правила до неї (Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткові Правила Всесвітньої організації інтелектуальної власності до неї (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) доступні за посиланням https://hostmaster.ua/policy/ua-drp.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання обов’язків, обумовлених обставинами, що виникли поза волею і бажанням Сторін та котрі не можна передбачити чи уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, зміни у діючому законодавстві відносно умов надання послуг, землетруси, повені, пожежі і інші стихійні лиха, але не обмежуючись ними..

8.2. Достатнім підтвердженням існування обставин непереборної сили вважається довідка Торгово-промислової палати України, видана у порядку, передбаченому чинним законодавством, яка надається Стороною, що заявляє про такі обставини іншій Стороні протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення таких обставин.

8.3. Виконання Договору, в повному обсязі або частково, припиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 3 (три) календарні місяці поспіль, Договір вважається припиненим.

9. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту надання згоди на прийняття умов даного Договору Замовником під час оформлення та оплати замовлення на веб-сайті Виконавця. Дата і час оплати замовлення є датой укладення Договору між Виконавцем та Замовником.

9.2. Будь-яка зі Сторін має право достроково припинити цей Договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення у порядку, визначеному п. 3.1. Договору.

Компетенція Телефон Е-mail адреси
1. Фінансові питання
Безкоштовна лінія
0 800 21-05-05
Київ 044 593-74-78
Миколаїв 0512 76-68-78
Одеса 048 737-47-28
Київстар 098 021-05-05
client@rx-name.ua
2. Технічні питання
Безкоштовна лінія
0 800 21-05-05
Київ 044 593-74-78
Миколаїв 0512 76-68-78
Одеса 048 737-47-28
Київстар 098 021-05-05
Запит подається з Особистого кабінету Замовника.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Даний Договір складений у двох примірниках українською мовою. які мають рівну юридичну силу.

10.2. Даний Договір укладено Сторонами при повному розумінні його змісту, умов та наслідків укладання такого Договору. Сторони підтверджують, що даний Договір укладено ними добровільно, без примусу, а також що даний Договір виражає дійсну волю Сторін до укладання такого Договору.

10.3. У випадку, якщо одне або декілька положень цього Договору будуть визнані недійсними, або ж такими, що не відповідають нормам законодавства, чинного на момент укладення Договору, Сторони погоджуються, що недійсність даного пункту не впливає на дійсність та чинність Договору в цілому.

10.4. Представник Замовника гарантує Виконавцю, що він, як суб’єкт персональних даних, враховуючи положення Закону України «Про захист персональних даних», безстроково, без застережень надає повну згоду на обробку його персональних даних Виконавцю та іншим пов’язаним із Виконавцем особам, з ціллю надання послуг Замовнику, що включатиме інформування його про нові послуги, зміну тарифів, надсилання рахунків, зазначення Виконавцем персональних даних на рахунках, Актах та інших документах. Також представник Замовника підтверджує, що йому письмово було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані. Замовник погоджує наступний обсяг персональних даних: П.І.П., контактний телефон, електронна адреса.

10.5. Всі додатки, додаткові угоди, зміни та доповнення до даного Договору є його невід’ємними частинами та є чинними тільки в тому випадку, якщо вони підписані та засвідчені печатками сторін (за наявності). Умови даного Договору не можуть бути змінені в односторонньому порядку, окрім випадків, передбачених даним Договором.

10.6. Будь-якій Стороні забороняється передавати свої права та обов’язки згідно з умовами даного Договору третім сторонам без отримання письмової згоди від іншої Сторони.

10.7. Після підписання даного Договору всі переговори за ним, листування, попередні договори тощо, втрачають свою юридичну силу.

10.8. У випадку зміни будь-яких даних Сторін, що зазначені в Розділі 11 даного Договору, Сторона у якої виникли такі зміни, зобов’язана повідомити іншу Сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення таких змін.

10.9. Кожна зі Сторін зобов'язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної або іншої інформації та вжити заходів по її нерозголошенню. У випадку розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення яким-небудь іншим способом можливі тільки по письмовому дозволу іншої Сторони, незалежно від причин і строку припинення Договору.

10.10. Після припинення терміну дії або розірвання Договору з будь-якої причини положення про конфіденційність діє протягом 3 (трьох) років з моменту такого припинення (розірвання).

Укладання договору

Для укладення договору в паперовому вигляді вам необхідно звернутися через особистий кабінет в службу підтримки. При запиті паперового договору, використовуються реквізити заповнені при реєстрації на сайті. Для уточнення цих реквізитів, будь ласка, повідомте всі реквізити компанії або дані фізичної особи. А також прикріпіть скан-копії основних документів для юр.осіб, таких як свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, а для фіз. осіб скан-копію паспорта.